Connecter
Panier

Verzending & afhalen

Mondial Bathroom S.L. verbindt zich, naar koper om zaken behoorlijk te verpakken en op een zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van de levering noodzakelijke gegevens in het bezit van Mondial Bathroom S.L. zijn en, als dit is overeengekomen, Mondial Bathroom S.L.de overeengekomen (deel)betaling heeft ontvangen, dan wel voor Mondial Bathroom S.L. bevredigende betalingszekerheid is gesteld.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat Mondial Bathroom S.L. kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige materialen tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd kan in principe slechts aanleiding geven tot schadevergoeding als uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Mondial Bathroom S.L.is in de overige gevallen niet aansprakelijk tot voldoening van schade wegens niet tijdige nakoming, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen.

De zaken zullen door Mondial Bathroom S.L. naar Nederland Franco, bij een minimaal orderbedrag van netto € 500,--, bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats. Uitzondering hierin zijn de set prijzen deze hebben altijd transportkosten. Mondial Bathroom S.L. heeft het recht om de zaken onder transport kosten te verzenden naar koper. Direct na de levering draagt koper het risico van alle directe en indirecte schade, die aan of door de geleverde zaken of onderdelen daarvan ontstaan.

 Alle goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van Mondial Bathroom SL., en zijn verzekert, tenzij Mondial Bathroom S.L. uitdrukkelijk anders met koper is overeengekomen.

Levering af fabriek is ook mogelijk al dit door beide partijen is overeengekomen. Alle goederen reizen dan vanaf het ogenblik van afzending voor risico van koper, zodat koper de zaken vooraf dient te verzekeren, tenzij Mondial Bathroom S.L. uitdrukkelijk anders met koper is overeengekomen.

Indien de zaken niet verzonden kunnen worden ten gevolge van omstandigheden, waarvoor Mondial Bathroom S.L. niet aansprakelijk is en die te wijten zijn aan koper, wordt Mondial Bathroom S.L. geacht aan haar verplichting tot levering te hebben voldaan door de zaak ter beschikking van koper te houden, mits zij hiervan binnen drie werkdagen nadat de zaken aan koper zijn aangeboden tot aflevering kennis heeft gegeven aan koper. In dat geval gaat de betalingstermijn in op de dag, waarop de levering daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden.

Inscription à la newsletter

Panier

Effacer les filtres

Filtre

Annuler
Confirmer