Iniciar sesión
Carrito de compra

Mondiaz Disclaimer en Klantenservice

Disclaimer Mondial Bathroom S.L.


Deze disclaimer is van toepassing op alle webshops en de bijbehorende websites van Mondial Bathroom S.L. waaronder begrepen deze website. Door gebruik te maken van deze website (of een andere webshop van Mondial Bathroom S.L.), op welke wijze dan ook, gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen uit deze disclaimer.


Gebruik van de website


De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en wordt door Mondial Bathroom S.L. zo goed als mogelijk up-to-date gehouden en aangevuld. Ondanks dit kan het zo zijn dat verstrekte informatie en gegevens niet volledig of geheel juist zijn. Mondial Bathroom S.L. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot gederfde omzet, winst of de teloorgang van enig ander economisch voordeel dan wel het verloren gaan van zaken of gegevens van welke aard dan ook) die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de in de website verstrekte gegevens of anderszins verband houdend met het gebruik maken van de website.


Aan de inhoud van de websites, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot afbeeldingen, teksten, filmpjes, audiofragmenten en hyperlinks kunnen geen rechten worden ontleend. Mondial Bathroom S.L. verstrekt geen garanties of waarborgen voor wat betreft de geschiktheid dan wel deugdelijkheid van een product voor een specifiek doel of anderszins.


Mondial Bathroom S.L. heeft te allen tijde het recht om zonder enige kennisgeving vooraf en zonder enige beperking (delen van) de website te wijzigen of te doen laten wijzigen dan wel geheel te staken. Mondial Bathroom S.L. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of andere gevolgen voortvloeiende uit wijzigingen van de website dan wel de beëindiging daarvan waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het niet meer kunnen raadplegen van de website.


 


Informatie van derden, producten en diensten


Tenzij anders aangegeven is Mondial Bathroom S.L. op generlei wijze aansprakelijk voor expliciet benoemde informatieverstrekking door derden op haar website, al dan niet met behulp van verbonden bestanden. Het enkel verbonden zijn van deze bestanden behelst op generlei wijze erkenning voor de juistheid van deze bestanden.


 


Informatie gebruiken


Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de website maakt. Delen van de website en of de inhoud daarvan kunnen auteursrechtelijk zijn beschermd dan wel bezwaard zijn met intellectueel eigendom. Oneigenlijk gebruik dan wel ongeautoriseerd gebruik kan inbreuk betekenen op rechten van derden dan wel overtredingen betreffen op regelgeving met betrekking tot privacy-recht, auteursrecht of anderszins. Gebruiker vrijwaart hierbij Mondial Bathroom S.L., haar medewerkers en vertegenwoordigers van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, veroordelingen etc. en de daarmee verband houdende kosten voor zaken als juridische bijstand en accountantskosten e.d., die door derden zijn ingesteld als gevolg van of verband houdende met inbreuk op rechten van derden dan wel overtredingen van regelgeving door het gebruik van de website door de gebruiker.


Mondial Bathroom S.L. heeft het recht (potentiële) gebruikers de toegang tot of het gebruik maken van de website (deels) te ontzeggen dan wel te monitoren.


Toepasselijk recht

Op onze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het gevestigde land.

Suscribirse al boletín de noticias

Carrito de compra

Filtros claros

Filtro

Anular
Confirmar