Inloggen
Winkelmandje

Algemene voorwaarden

MONDIAZ is een handelsnaam van MONDIAZ B.V. gevestigd te (6684DK) Ressen aan de Slenkweg 2, Nederland en de gebruiker van deze B2B Algemene Voorwaarden.

Hoewel de website www.mondiaz.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is MONDIAZ niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website www.mondiaz.nl kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit de website www.mondiaz.nl mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MONDIAZ worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze, behoudens deze Algemene Voorwaarden die in het kader van de ter hand stelling zonder meer gedownload kunnen worden. 


Definities
Aanvullende Voorwaarden: Voorwaarden die gelden aanvullend op het bepaalde in de Algemene Voorwaarden.
Algemene Voorwaarden: Onderhavige set algemene voorwaarden.
Goederen: De door MONDIAZ op grond van de Overeenkomst aan Koper te leveren roerende zaken. 
Koper: De afnemer - die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf - van de goederen en/of diensten van MONDIAZ.
MONDIAZ: De gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
Orderbevestiging: De aanvaarding door MONDIAZ van het aanbod zijdens Koper.
Overeenkomst: De afspraken tussen MONDIAZ en Koper met betrekking tot de koop door Koper van goederen en/of diensten van MONDIAZ.
Partijen: MONDIAZ en Koper tezamen.


1. Toepasselijkheid & Uitleg Algemene Voorwaarden
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, opdrachten, transacties, Overeenkomsten en de uitvoering daarvan - hoe ook genaamd – zijdens en met MONDIAZ, waaronder ook begrepen die met betrekking tot het whitelabel assortiment.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of goederen. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de betreffende aanbieding, offertes, prijsopgaven, opdrachten, transacties of Overeenkomst en de uitvoering daarvan waarvoor zij gemaakt zijn.
1.4 Algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door MONDIAZ is ingestemd.
1.5 MONDIAZ behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen worden gepubliceerd op haar website https://www.mondiaz.nl/algemene-voorwaarden/. De gepubliceerde versie is meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden en van toepassing in de relatie met Koper.
1.6 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der Partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
1.7 Mochten één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling dient alsdan een bepaling te worden gelezen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht neemt. 
1.8 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan wordt deze situatie beoordeeld naar strekking van deze Algemene Voorwaarden in het licht van hetgeen gebruikelijk is in de handelsbranche van MONDIAZ.
1.10 Door het gebruik van de internetsites van MONDIAZ en / of het plaatsen van een bestelling middels email, fax, telefonisch, online en/of anderszins aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website van MONDIAZ.


2. Aanbiedingen
2.1 Alle door MONDIAZ gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door MONDIAZ worden herroepen, tenzij MONDIAZ in de aanbieding naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat de aanbieding onherroepelijk is.
2.2 Alle aanbiedingen van MONDIAZ geschieden onder de voorwaarde: zolang de voorraad van MONDIAZ dan wel haar leveranciers strekt.
2.3 Binnen onze aanbiedingen, catalogussen, prijslijsten en andere reclamemateriaal vermelde informatie, maten, gewichten en technische gegevens, alsmede eventueel daarbij verstrekte tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij MONDIAZ ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt. Alle rechten van intellectuele eigendom die samenhangen met de voormelde informatie rusten uitsluitend bij MONDIAZ. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding, vernietiging, opzegging en / of ontbinding van de Overeenkomst.
2.4 MONDIAZ kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.5 Indien Partijen een leveringsovereenkomst of een raamovereenkomst sluiten zijn deze Algemene Voorwaarden op die leveringsovereenkomst of raamovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende bestellingen/Overeenkomsten van toepassing. 


3. Overeenkomst
3.1 De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data zoals het bestelformulier aan MONDIAZ via elektronische weg verzonden, dan wel op een andere wijze een aanbod aan MONDIAZ gedaan. Dit aanbod en de bijhorende informatie is door MONDIAZ ontvangen.
3.3 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een Orderbevestiging door MONDIAZ aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres of op een andere uitdrukkelijke wijze door MONDIAZ aan Koper is gecommuniceerd dat zij het aanbod aanvaardt, dan wel vanaf het tijdstip dat MONDIAZ een aanvang heeft genomen met de uitvoering van haar verplichtingen. MONDIAZ behoudt zich het recht voor binnen acht dagen na aanvaarding eenzijdig Aanvullende voorwaarden te verbinden aan de Overeenkomst.
3.4 Koper en MONDIAZ komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.2 en 3.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van de Overeenkomst. De elektronische bestanden van MONDIAZ gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, tussen Partijen als dwingend bewijs van de Overeenkomst.
3.5 Voor misverstanden, vertragingen, onvolledige of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen MONDIAZ en Koper, dan wel tussen MONDIAZ en derden, voor zover betrekking hebbende op de (totstandkoming van de) Overeenkomst, is MONDIAZ nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens MONDIAZ, ten bewijze van Koper.
3.6 De Orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst juist weer te geven. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen zijn slechts bindend indien door MONDIAZ uitdrukkelijk aan Koper gecommuniceerd. 
3.7 Indien de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de Orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de Orderbevestiging tussen Partijen als bewijs van de inhoud van de Overeenkomst.
3.8 Het annuleren van een met MONDIAZ gesloten Overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van MONDIAZ. De Koper is gehouden alle voor MONDIAZ hieruit voortvloeiende schade en kosten aan MONDIAZ te vergoeden.
3.9 MONDIAZ is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.


4. Prijzen
4.1 Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro's per stuk en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten en andere kosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten is MONDIAZ niet aansprakelijk en zij kan daar ook niet aan worden gehouden.
4.3 De door MONDIAZ getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is MONDIAZ bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen en bij Koper in rekening te brengen.
4.4 Op alle afleveringen van MONDIAZ geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor Koper inzichtelijk in het bestelproces. Voor overige leveringen gelden speciale tarieven.
4.5 MONDIAZ behoudt zich het recht voor extra kosten de bij de totstandkoming van de Overeenkomst niet zijn voorzien, bij Koper in rekening te brengen.


5. Betaling
5.1 Betaling vindt plaats door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MONDIAZ. Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels iDeal. Betaling van een factuur dient plaats te vinden binnen 14 dagen na verzending van de Goederen aan de Koper.
5.2 MONDIAZ kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.3 Betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra MONDIAZ heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van MONDIAZ is bijgeschreven, zal zij overgaan tot bestelling dan wel verzending van de Goederen.
5.4 In geval van niet tijdige betaling is MONDIAZ bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, op te zeggen of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
5.5 Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is Koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met MONDIAZ gesloten overeenkomst op te schorten.
5.6 De gehanteerde betaaltermijnen van MONDIAZ zijn fatale termijnen. Indien Koper niet binnen de gestelde betaaltermijn betaalt, raakt Koper in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Koper ongeacht of MONDIAZ ter zake reeds heeft gefactureerd terstond opeisbaar. De betreffende vorderingen van MONDIAZ op Koper zijn vanaf de eerste dag na de overeengekomen betalingstermijn rentedragend tegen de wettelijke handelsrente op grond van artikel 6:119a BW.
5.7 Wanneer Koper in verzuim verkeert en MONDIAZ besluit over te gaan tot het (laten) nemen van buitengerechtelijke incasso zijn alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Koper met een minimum van 15% van het gevorderde bedrag en voorts met een minimum van € 250,00 te vermeerderen met BTW.  


6. Levertijden
6.1 De door MONDIAZ opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. 
6.2 Wanneer MONDIAZ haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van MONDIAZ, maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van MONDIAZ, dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.
6.3 Behoudens opzet dan wel bewuste roekeloosheid zijdens MONDIAZ, ten bewijze van Koper, geeft overschrijding van de levertijd aan Koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met MONDIAZ gesloten Overeenkomst.
6.4 Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
6.5 Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen is gekomen.
6.6 Het is MONDIAZ toegestaan de Goederen in gedeelten af te leveren.


7. Levering
7.1 De wijze van transport / verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door MONDIAZ bepaald. Levering van de Goederen vindt EX WORKS conform de Incoterms 2020 plaats, op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, doorgaans tussen 8.00 uur en 17.00 uur.
7.2 Specifieke wensen van Koper inzake het transport / verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
7.3 MONDIAZ informeert de Koper over de vermoedelijke transportdatum op de Orderbevestiging en later op de factuur.
7.4 Er dient bij Koper iemand aanwezig te zijn om de Goederen in ontvangst te nemen.
7.5 De bestelde Goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd indien en voor zover er sprake is van goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger de Goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van Koper.
7.6 Koper heeft niet het recht om de in ontvangst name van de Goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij MONDIAZ hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien Koper de Goederen retour zendt, zonder dat MONDIAZ zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en MONDIAZ deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van Koper. De zending wordt door MONDIAZ voor rekening en risico van Koper opgeslagen en ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclamatie kan worden afgeleid.
7.7 Indien Koper weigert de Goederen in ontvangst te nemen of indien Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering is Koper in Verzuim. MONDIAZ slaat  deze Goederen voor rekening en risico van Koper op. MONDIAZ heeft in dat geval het recht de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.


8. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
8.1 De door MONDIAZ geleverde goederen blijven het eigendom van MONDIAZ totdat Koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met MONDIAZ gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de Goederen zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de Overeenkomst door MONDIAZ verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van MONDIAZ op Koper uit hoofde van het niet nakomen van de Overeenkomst door Koper.
8.2 Koper is verplicht de door MONDIAZ onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen  met de nodige zorgvuldigheid te bewaren op het eerste verzoek aan MONDIAZ af te geven. Koper verleent MONDIAZ reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen en/of gebouwen van Koper te betreden, ten einde de Goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van MONDIAZ op volledige schadeloosstelling.
8.3 De Goederen, welke onder het eigendomsvoorbehoud van MONDIAZ vallen mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Koper worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Koper is MONDIAZ gerechtigd de Goederen, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, terug te nemen.
8.4 Koper is niet bevoegd de goederen te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander (beperkt) recht hier op te vestigen.
8.5 Op Goederen die in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Koper bevinden, behoudt MONDIAZ zich hierbij reeds nu de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke MONDIAZ op Koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de Goederen welke door Koper zijn bewerkt of verwerkt, zodanig dat het eigendomsvoorbehoud van MONDIAZ is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van MONDIAZ daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.
8.6 Indien Koper (mede) uit de Goederen een nieuwe zaak vorm, vormt Koper die zaak slechts voor MONDIAZ en houdt Koper de nieuw gevormde zaak voor MONDIAZ totdat Koper aan al haar verplichtingen jegens MONDIAZ heeft voldaan. Tot dat moment heeft MONDIAZ alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak.
8.7 De Goederen hebben, in het kader van de invulling van de verkeersopvatting met betrekking tot natrekking en vermenging als bedoeld in de artikelen 5:14 BW en 5:15 BW, te gelden als hoofdzaak.
8.8 Indien derden enig recht op de Goederen willen vestigen of doen gelden, is Koper gehouden MONDIAZ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
8.9 Koper verplicht zich de Goederen te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voorts toe alle aanspraken van Koper op de verzekeraar met betrekking tot de Goederen te verpanden aan MONDIAZ.


9. Reclamaties
9.1 Koper dient de Goederen onmiddellijk bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of de Goederen aan de Overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste Goederen zijn geleverd en de Goederen voor wat betreft kwantiteit en kwaliteit overeenstemmen met hetgeen overeengekomen in de Overeenkomst. Reclamaties en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om jegens MONDIAZ ingeroepen te kunnen worden, door Koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
9.2 Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende Goed valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enzovoorts, is MONDIAZ niet aansprakelijk.
9.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan MONDIAZ te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de Goederen te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
9.4 Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 2 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan MONDIAZ.
9.5 Indien de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd verpakte Goederen betreft, dan wel Goederen die beschadigd zijn afgeleverd dient Koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst/ontvangstbewijs.
9.6 Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.
9.7 Indien Goederen door Koper zijn gemonteerd, verwerkt of gebruikt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
9.8 Ook indien de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de Goederen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens MONDIAZ worden geretourneerd. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door MONDIAZ
9.9 Indien, al dan niet na onderzoek van MONDIAZ, blijkt dat de eigenschappen van de Goederen niet voldoen aan de Overeenkomst heeft Koper, naar keuze van MONDIAZ, recht op een billijke schadevergoeding dan wel recht op vervangende goederen, mits nog leverbaar.
9.10 Mochten de vervangende goederen niet leverbaar zijn heeft de Koper, tegen terug levering van de Goederen, recht op:
a. het uitzoeken van vervangende goederen ter waarde van de Goederen die niet conform waren, indien de uitgekozen goederen duurder zijn dan de Goederen die niet bleken te beantwoorden aan de Overeenkomst, legt Koper het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen goederen goedkoper zijn dan de niet conforme Goederen krijgt Koper het verschil in prijs terug van MONDIAZ.
b. restitutie van waarde van de Goederen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst.
9.11 In gevallen uitsluitend tot beoordeling van MONDIAZ, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, Goederen door MONDIAZ worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 8 dagen, de Goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de Goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van MONDIAZ behoren. In een dergelijk geval waarin MONDIAZ zich geheel onverplicht verbindt om Goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd Koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 50% van het oorspronkelijke netto goederen bedrag (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 75,00.
9.12 Elke aansprakelijkheid van MONDIAZ voor tekortkomingen in of aan Goederen daaronder begrepen eindigt na zes (6) maanden na levering, mits niet verwerkt, althans bij verwerking van de Goederen behoudens indien de tekortkomingen specifiek gedekt zijn onder een door MONDIAZ ter zake van de Goederen afgegeven garantie. Een dergelijke garantie is van toepassing indien dit specifiek is overeenkomen in de tussen Partijen toepasselijke Overeenkomst. 


10. Garantie
10.1 Voor Goederen geldt een garantie van twee jaar, te rekenen vanaf het moment van levering en onder de voorwaarden van de toeleverancier van MONDIAZ. De betreffende voorwaarden van de toeleverancier zijn onverkort van toepassing richting Koper. Diensten vallend onder de Overeenkomst zijn uitdrukkelijk inspanningsverplichtingen.
10.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage naar inzicht van MONDIAZ als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan de Goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van MONDIAZ zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


11. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop buiten Nederland
11.1 De Goederen zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van Goederen in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn respectievelijk niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van Koper.
11.2 Goederen die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door MONDIAZ geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. 


12. Aansprakelijkheid
12.1 MONDIAZ is niet aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door MONDIAZ geleverde of ter beschikking gestelde Goederen of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder uitsluitend is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. MONDIAZ is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van MONDIAZ en MONDIAZ tegen die schade verzekerd is.
12.2 MONDIAZ kan op geen enkele wijze door Koper aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door MONDIAZ geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde Goederen of diensten, zij het dat MONDIAZ Koper zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
12.3 Koper vrijwaart MONDIAZ voor aanspraken van derden tegenover wie MONDIAZ zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen en betaalt de schade aan die derden.
12.4 De totale aansprakelijkheid van MONDIAZ, ongeacht de rechtsgrond (waaronder tevens begrepen een vordering tot schadevergoeding gegrond op schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken) – is beperkt tot vergoeding van directe schade, tot het aan Koper in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag. Indien de Overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op 50% van de vergoeding (excl. omzetbelasting) bedongen voor één jaar. Onder directe schade in de zin van dit artikel wordt, voor zover Koper deze directe schade aantoont, uitsluitend verstaan:
a) de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van dit artikel;
b) de redelijke kosten die Koper heeft gemaakt om de Goederen van MONDIAZ aan de gesloten Overeenkomst te laten beantwoorden, indien en voor zover Koper allereerst conform de Algemene Voorwaarden heft gereclameerd;
c) de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van dit artikel.
12.5 Uitgesloten van aansprakelijkheid van MONDIAZ is indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan directe schade. 
12.6 MONDIAZ is niet aansprakelijk voor door Koper dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door Koper of enige derde van de Goederen.
12.7 Koper kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen nadat hij overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden heeft gereclameerd en hij MONDIAZ, voor zover nodig - onder het stellen van een redelijke termijn - schriftelijk in gebreke heeft gesteld en MONDIAZ ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten. 
12.8 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.


13. Overmacht
13.1 In geval van overmacht heeft MONDIAZ het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden of op te zeggen, zonder dat MONDIAZ daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. MONDIAZ is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien MONDIAZ in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door MONDIAZ genoten voordeel.
13.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor Koper de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van MONDIAZ kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van MONDIAZ, wanprestatie van leveranciers van MONDIAZ, transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van MONDIAZ, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden, pandemieën, ziekteuitbraken, oorlog(sgevaar), terrorisme(dreiging), sanctiewetgeving, oproer, molest, brand, overstroming, aardbevingen enzovoorts.
13.3 MONDIAZ is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.


14. Ontbinding, opschorting en opeisbaarheid
14.1 Koper is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens MONDIAZ op te schorten. 
14.2 MONDIAZ is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan Koper, dan wel haar verplichtingen op te schorten:

a. Als Koper zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst niet nakomt, dan wel daartoe gerede twijfel bij MONDIAZ bestaat, dan wel indien Koper redelijkerwijs niet (langer) in staat kan worden geacht de op hem rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen; 
b. Er een verzoek wordt gedaan tot schuldhulpverlening, toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen, faillietverklaring of ontbinding van (de onderneming van) Koper;
c. Door Koper het besluit wordt genomen tot het aanvragen van het eigen faillissement of tot ontbinding van zijnde onderneming;
d. Er met betrekking tot Koper of een deel van de activa van Koper een verzoek is ingediend tot aanstelling van een curator, bewindvoerder of mentor c.q. een dergelijk verzoek is gehonoreerd;
e. Koper surséance van betaling heeft verzocht of aan hem is verleend;
f. Als door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarin Koper de vestiging heeft ingebracht, door de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins, de zeggenschap over de activiteiten van de vennootschap waar Koper zich van bedient, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
g. Er een verzoek tot het leggen van beslag op zaken of vermogensrechten van Koper wordt ingediend, dan wel een dergelijk beslag feitelijk wordt gelegd;
h. Koper een natuurlijk persoon betreft en hij is komen te overlijden, of blijvend arbeidsongeschikt is geraakt;
i. De ondernemingsactiviteiten van Koper feitelijk worden gestaakt;
j. Koper zijn voornemen tot het aanbieden van een regeling/akkoord met crediteuren ter afwending van een faillissement, een surséance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt.

Onder voornoemde omstandigheden is hetgeen MONDIAZ heeft te vorderen van Koper per direct opeisbaar.

14.3 In alle gevallen waarin Koper er serieus rekening mee moet houden dat hij zijn verplichtingen jegens MONDIAZ niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is MONDIAZ eveneens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden op de wijze zoals in dit artikel bepaald.
14.4 In andere situaties dan in dit artikel benoemd, kan de Overeenkomst slechts worden beëindigd met wederzijds goedvinden. 
14.5 Ontbinding leidt niet tot ongedaanmakingsverbintenissen. In afwijking van het voorgaande heeft ontbinding tot gevolg dat:
a. Koper per direct in verzuim is en alle vorderingen van MONDIAZ onmiddellijk opeisbaar zijn;
b. alle eigendommen van MONDIAZ onmiddellijk dienen te worden geretourneerd.
14.6 MONDIAZ is te allen tijde bevoegd om enige schuld aan Koper te verrekenen met een vordering op Koper, nadat MONDIAZ daartoe Koper heeft aangeschreven. Koper doet afstand van het recht om een schuld aan MONDIAZ te verrekenen met een vordering op MONDIAZ.


15. Reserveonderdelen
15.1 Indien door MONDIAZ ter herstel van een gebrek reserveonderdelen worden geleverd, gaat voor deze reserveonderdelen de garantietermijn niet opnieuw lopen. De garantietermijn van de oorspronkelijke levering blijft ongewijzigd.
15.2 Voor zover op MONDIAZ op grond van wet of Overeenkomst de plicht rust om reserveonderdelen te leveren voor eerder aan Koper geleverde Goederen of delen daarvan, vervalt deze verplichting op het moment dat MONDIAZ deze reserveonderdelen niet langer op voorraad heeft. Het staat MONDIAZ vrij om in plaats van een reserveonderdeel een daarmee vergelijkbaar goed of onderdeel te leveren voor zover dit naar zijn oordeel geschikt is voor hetzelfde normale gebruik als het te vervangen Goed of onderdeel.
15.3 MONDIAZ is in het geval van de levering van verbruiksartikelen, na afloop van de overeengekomen garantietermijn, niet verplicht om ter herstel van een gebrek vervangende verbruiksartikelen te leveren.


16. Intellectuele eigendom
16.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom op Goederen, weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Goederen en/of de internetsite berusten bij MONDIAZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
16.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigen doms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële kennis, methoden en concepten.
16.3 Het is Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MONDIAZ, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van de Goederen zelf.
16.4 Koper zal MONDIAZ vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van de Goederen, van toepassing van de Goederen op andere dan door MONDIAZ voorgeschreven wijze of van integratie van de Goederen met een niet door MONDIAZ geleverde goederen.


17. Privacy & gegevensbeheer
17.1 Indien Koper een bestelling plaatst bij MONDIAZ, worden persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van MONDIAZ. MONDIAZ houdt zich aan de nationale privacywetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
17.2 MONDIAZ respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van de persoonlijke gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.
17.3 Koper is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door MONDIAZ aan te laten passen bij onjuistheden.
17.4 MONDIAZ zal naar aanleiding van een verzoek van Koper zijn gegevens uit de database verwijderen, mits Koper heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.
17.5 MONDIAZ maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om tot verwijdering uit de mailinglijst.
17.6 Indien en voor zover er voor de bestelprocedure door MONDIAZ inloggegevens zijn verstrekt, draagt Koper zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. Koper is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
17.7 Het kan zijn dat op de website van MONDIAZ hyperlinks naar websites van derden bevat. MONDIAZ is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers, de inhoud van deze websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.


18. Geheimhouding
18.1 Koper verplicht zich om al wat hem bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan hem het vertrouwelijke karakter bekend is of waarvan hij dit redelijkerwijs kan vermoeden, niet bekend te maken – waaronder begrepen via kanalen van sociale media – of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt, dan wel dit voor bewaring van zijn rechten in rechte noodzakelijk is.
18.2 Koper verplicht zich deze geheimhoudingsverplichting, zoals opgenomen in dit artikel, met de voor of namens hem werkzame personen of door hen of Koper ingeschakelde derden overeen te komen.
18.3 MONDIAZ heeft het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door Koper en/of de voor hem werkzame personen en/of door hem ingeschakelde derden de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten dan wel met onmiddellijke ingang te ontbinden door schriftelijke kennisgeving conform het bepaalde in deze Algemene voorwaarden.


19. Contractsovername
19.1 MONDIAZ is te allen tijde gerechtigd al zijn rechten en verplichtingen, dan wel een gedeelte daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Koper is hiertoe slechts gerechtigd nadat MONDIAZ hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. 


20. Verval van recht
20.1 Iedere vordering jegens MONDIAZ die – op welke wijze dan ook – verband houdt met of voortvloeit uit de uitvoering van de Overeenkomst vervalt in ieder geval door verloop van één jaar, tenzij dwingendrechtelijk een andere termijn geldt, te rekenen vanaf de dag van levering de Goederen en/of tenzij anders overeengekomen.


21. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter
21.1 Op de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende dan wel samenhangende rechtsbetrekkingen tussen Partijen is het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
21.1 Alle geschillen, ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van he arrondissement Gelderland, locatie Arnhem. 

Aanmelden nieuwsbrief

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen