Inloggen
Winkelmandje
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

MONDIAZ  is een handelsnaam van RIZA. gevestigd te Schoolstraat 52, 7534CC Enschede.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is RIZA. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen worden in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is schriftelijke toestemming vooraf benodigd van RIZA.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, transacties en overeenkomsten - hoe ook genaamd - RIZA. alsmede op de uitvoering daarvan.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en / of goederen. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering of overeenkomst waarvoor zij gemaakt zijn.
1.4 Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door RIZA. is ingestemd.
1.5 Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RIZA. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 RIZA. behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan, zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daar door de nalevering van één of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van één der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.9 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de tendens van deze bepalingen.
1.10 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar strekking van deze Algemene Voorwaarden.
1.11 Door het gebruik van de internetsites van RIZA. en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
1.12 RIZA. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.2. Aanbiedingen

2.1 Alle door RIZA. gedane aanbiedingen worden vrijblijvend verricht.
2.2 Alle aanbiedingen van RIZA. geschieden onder de voorwaarde, zolang de voorraad van RIZA. dan wel haar leveranciers strekt.
2.3 Binnen onze aanbiedingen, catalogussen, prijslijsten en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede daarbij ingegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, zulks tenzij RIZA. ter zake van een van de voorstaande elementen een uitdrukkelijke garantie is verstrekt. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en / of ontbinding.
2.4 RIZA. kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.3. Overeenkomst

3.1 De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
3.2 De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data zoals het bestelformulier  aan RIZA. via elektronische weg verzonden. Deze zijn door RIZA. ontvangen.
3.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres, dan wel vanaf het tijdstip dat RIZA. een aanvang heeft genomen met de uitvoering van haar verplichtingen. De overeenkomst kan door RIZA. herroepen worden of er kunnen speciale voorwaarden aan de bestelling worden verbonden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal RIZA. de Koper dit binnen acht dagen na de ontvangt van de bestelling meedelen.
3.4 Koper en RIZA. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 3.2 en 3.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RIZA. gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
3.5 Voor misverstanden, vertragingen, onvolledige of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatie middel in het verkeer tussen RIZA. en Koper, dan wel tussen RIZA. en derden, voor zover betrekking hebbende op de door de Koper bij RIZA. gedane bestelling, is RIZA. nimmer aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld zijdens RIZA.
3.6 De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk heeft geprotesteerd. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
3.7 Indien de inhoud van de aanbieding en de inhoud van de orderbevestiging niet met elkaar in overeenstemming zijn, geldt de orderbevestiging als het enige partijen bindende document.
3.8 Het annuleren van een met RIZA. gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden na uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van RIZA. De Koper is gehouden aan voor alle voor RIZA. hieruit voortvloeiende schade en kosten aan RIZA. te vergoeden.


4. Prijzen

4.1 Tenzij anders aangegeven, worden de prijzen weergegeven in Euro's per stuk en exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4.2 Alle getoonde prijzen zijn vermeld onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor eventuele gevolgen van die druk- en zetfouten worden geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 De door RIZA. getoonde prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta, invoerrechten en daarmee gelijk te stemmen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer van de voorgenoemde factoren wijzigingen optreden, voordat levering heeft plaatsgevonden, is RIZA. bevoegd overeengekomen prijzen evenredig aan de stijging van één of meer van de genoemde factoren aan te passen.
4.4 Op alle afleveringen van RIZA. geldt een vrachttoeslag. De hoogte van deze toeslag is voor Koper inzichtelijk in het bestelproces. Voor overige leveringen gelden speciale tarieven.5. Betaling

5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan worden betaald middels IDeal, bankoverschrijving.
5.2 RIZA. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
5.3 Betaling van het verschuldigde bedrag dient voorafgaand aan de levering te geschieden. Zodra RIZA. heeft geverifieerd dat het te betalen bedrag op de bankrekening van RIZA. is bijgeschreven zal zij overgaan tot bestelling dan wel verzending van de goederen.
5.4 In geval van niet tijdige betaling is RIZA. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
5.5 Koper is niet bevoegd de koopprijs te verrekenen met enig aan haar toekomende vordering, evenmin is Koper bevoegd zich aan verplichtingen uit de met RIZA. gesloten overeenkomst op te schorten.6. Levertijden

6.1 De door RIZA. opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn is gegarandeerd. Ook dan is een levertijd nimmer een fatale termijn. 
6.2 Wanneer RIZA. haar levertijden niet kan nakomen vanwege een omstandigheid die geen oorzaak vindt in enig handelen of nalaten van RIZA., maar het gevolg is van een van buitenkomende oorzaak, waaronder begrepen maar niet uitsluitend het niet, althans niet tijdig kunnen leveren vanwege het uitblijven van levering door de leveranciers van RIZA., dan heeft zulks tussen partijen te gelden als overmacht. De levertijd zal in die omstandigheden worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van de vertragende omstandigheden.
6.3 Behoudens grove schuld dan wel opzet onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd aan Koper niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de met RIZA. gesloten overeenkomst.
6.4 Indien ondanks het vorenstaande aflevering niet binnen 6 maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft plaatsgevonden hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
6.5 Overschrijding van de levertijd geeft Koper geen recht op schadevergoeding tenzij dit schriftelijk en uitdrukkelijk overeen is gekomen.
6.6 Het is RIZA. toegestaan de verkochte goederen in gedeelten af te leveren.7. Levering

7.1 De wijze van transport / verzending wordt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, door RIZA. bepaald. Levering vindt plaats op werkdagen, maandag tot en met vrijdag, doorgaans tussen 8.00uur en 17.00 uur.
7.2 Specifieke wensen van Koper inzake het transport / verzending worden slechts uitgevoerd voor rekening en risico van Koper.
7.3 RIZA. Koper informeert de koper over de vermoedelijke transport datum op de order bevestiging en later op de factuur.
7.4 Er dient op de iemand aanwezig te zijn om de goederen in ontvangst te nemen.
7.5 De bestelde goederen worden tot aan de eerste gelijkvloerse deur geleverd indien en voor zover er sprake is van goede bereikbaarheid van het pand. Indien de bezorger de goederen toch naar binnen brengt is dit voor rekening en risico van Koper.
7.6 Koper heeft niet het recht om de in ontvangst name van de verkochte goederen te weigeren of om deze retour te zenden, tenzij RIZA. hiermee schriftelijk akkoord is gegaan. Indien Koper de goederen retour zendt, zonder dat RIZA. daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en RIZA. deze in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en risico van Koper. De zending wordt door RIZA. voor rekening en risico van Koper opgeslagen en ter beschikking van Koper gehouden, zonder dat daaruit enige erkenning van de juistheid van eventuele reclamatie kan worden afgeleid.
7.7 Indien Koper weigert de te leveren goederen in ontvangst te nemen of indien Koper nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, slaat RIZA. deze goederen voor rekening en risico van Koper op. RIZA. heeft in dat geval het recht de ontbinding van de overeenkomst te bevorderen, onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.
7.8 Het risico op tenietgaan en / of achteruitgang van de door RIZA. geleverde goederen gaat over op de Koper nadat RIZA. de goederen op het in de orderbevestiging bepaalde afleveradres is afgeleverd.8. Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht

8.1 De door RIZA. geleverde goederen blijven het eigendom van RIZA. totdat Koper alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met RIZA. gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder begrepen de tegenprestatie(s) met betrekking tot de af te leveren goederen zelf, de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de koopovereenkomst door RIZA. verrichtte of te verrichten diensten, dan wel vorderingen van RIZA. op Koper uit hoofde van het niet nakomen van de overeenkomst door Koper.
8.2 Koper is verplicht de door RIZA. onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen op het eerste verzoek aan RIZA. af te geven. Koper verleent RIZA. reeds nu voor alsdan onherroepelijk een machtiging om de terreinen van Koper te betreden, ten einde de afgeleverde goederen terug te nemen, een en ander onverminderd de rechten van RIZA. op volledige schadeloosstelling.
8.3 Door RIZA. aan Koper geleverde goederen, welke onder het eigendomsvoorbehoud van RIZA. vallen mogen slecht in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Werkzaamheden tijdens (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij worden uitdrukkelijk niet beschouwd als zijnde werkzaamheden in het kader van de normale uitoefening van het bedrijf. In geval van (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de wederpartij is RIZA. gerechtigd de afgeleverde goederen, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist, terug te nemen.
8.4 Koper is niet bevoegd de goederen te verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden pandrecht, dan wel enig ander recht hier op te vestigen.
8.5 Op afgeleverde goederen die door betaling in eigendom van Koper zijn overgegaan en zich nog in handen van Koper bevinden, behoudt RIZA. zich hierbij reeds nu de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke RIZA. op Koper mocht hebben. Koper is eveneens gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een pandrecht als voornoemd op de door RIZA. geleverde goederen welke door Koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het eigendomsvoorbehoud van RIZA. is komen te vervallen. Koper is gehouden op het eerste verzoek van RIZA. daartoe zijn medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht.
8.6 Indien derden enig recht op het door RIZA. onder haar eigen voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is Koper gehouden RIZA. zo snel als redelijke wijze verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
8.7 Koper verplicht zich op het eerste verzoek van RIZA. daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekering en verzekerd te houden ten brand, ontploffing- en waterschade en tegen diefstal. Koper verplicht zich er voort toe alle aanspraken van Koper op verzekeraar met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verpanden aan RIZA.9. Reclamaties

9.1 Koper dient de gekochte goederen bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient Koper na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden, te weten: of de juiste goederen zijn geleverd, of de geleverde goederen voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen, of de afgeleverde goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Reclamaties en klachten wegens manco of afwijking van de vermelde specificatie of uiterlijk waarneembare beschadigingen moeten, om geldig te zijn, door Koper op het ontvangstbewijs zijn aangetekend.
9.2 Voor afwijkingen, welke algemeen gebruikelijk zijn in de branche, waaronder het betreffende artikel valt, of voor geringe technische of niet te vermijden afwijkingen, voor wat betreft de kwaliteit, kleur, afmetingen, volume, dikte, gewicht enz., is RIZA. niet aansprakelijk.
9.3 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 2 dagen na aflevering schriftelijk aan RIZA. te melden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
9.4 Niet zichtbare gebreken dient de Koper binnen 2 dagen na ontdekking schriftelijk te melden aan RIZA.
9.5 Indien de reclamatie verkeerd geleverde of verkeerd verpakte goederen betreft, dan wel goederen die beschadigd zijn afgeleverd dient Koper zijn schriftelijke reclamatie te doen vergezellen van de betrokken paklijst.
9.6 Reclamatie is slechts geldig indien de verpakking nog in oorspronkelijke staat verkeerd.
9.7 Indien goederen door Koper zijn gemonteerd, verwerkt of gebruikt is reclamatie ongeacht op welke grond niet langer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.
9.8 Ook indien de Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren goederen bestaan. Goederen kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming zijdens RIZA. worden geretourneerd. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door RIZA.
9.9 Indien, al dan niet na onderzoek van RIZA., blijkt dat de eigenschappen van de goederen niet voldoen aan de overeenkomst heeft Koper recht op een billijke schadevergoeding dan wel recht op vervangende goederen, mits nog leverbaar.
9.10 Mochten de vervangende goederen niet leverbaar zijn heeft de Koper, tegen terug levering van de oorspronkelijk geleverde goederen, recht op:
a. het uitzoeken van vervangende goederen ter waarde van de goederen welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen goederen duurder zijn dan de goederen welke niet bleken te beantwoorden legt Koper het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen goederen goedkoper zijn dan de goederen welke niet bleken te beantwoorden krijgt Koper het verschil in prijs terug.
b. restitutie van waarde van de goederen hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst.
9.11 In gevallen uitsluitend tot onzer beoordeling, kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen, door RIZA. geleverde goederen, door RIZA. worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder is dan 8 dagen, de goederen zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en de goederen op dat moment tot het voorraad assortiment van RIZA. behoren. In een dergelijk geval waarin RIZA. zich geheel onverplicht verbindt om goederen retour te nemen en te crediteren is zij bevoegd Koper te belasten met crediteringskosten, welke bestaan uit 20% van het oorspronkelijke netto goederen bedrag (exclusief BTW) zulks met een minimum van € 25,00.10. Garantie

10.1 Voor door RIZA. geleverde goederen geldt uitsluitend de garantie van  2 jaar, zoals deze door RIZA. de desbetreffende goederen wordt vastgesteld. 
10.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
a. indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van RIZA.  zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.11. Keurmerken en beperkende voorschriften bij gebruik of verkoop buiten Nederland

11.1 De door ons geboden goederen zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze goederen in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor risico van Koper.
11.2 Goederen die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door ons geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voeren wij ook goederen die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien.12. Aansprakelijkheid

12.1 RIZA. kan op geen enkele wijze door Koper aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door RIZA. geleverde of ter beschikking gestelde goederen of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan eigen opzet of grove schuld, waaronder is begrepen eigen opzet of grove schuld van de leidinggevende ondergeschikten. RIZA. is alleen dan gehouden tot vergoeding van geleden schade indien deze schade gevolg is van schuld van RIZA. en RIZA. tegen die schade verzekerd is.
12.2 RIZA. kan op geen enkele wijze door Koper aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook en door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door RIZA. geleverde of ter beschikking gestelde, doch door derden gefabriceerde, samengestelde of geleverde goederen of diensten, zij het dat RIZA. Koper zo mogelijk de nodige inlichting zal verschaffen om verhaal te zoeken op die derde.
12.3 Koper vrijwaart RIZA. voor aanspraken van derden tegenover wie RIZA. zich niet op de onderhavige voorwaarden kan beroepen.
12.4 De aansprakelijkheid van RIZA. zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Koper in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen factuurbedrag.13. Overmacht

13.1 In geval van overmacht heeft RIZA. het recht te harer keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat RIZA. daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. RIZA. is alleen dan tot schadevergoeding gehouden indien RIZA. in verband met een haar niet toe te rekenen tekortkoming enig voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De schadevergoeding zal ten hoogste bedragen het bedrag van het door RIZA. genoten voordeel.
13.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke omstandigheid waardoor Koper de nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van RIZA. kan verlangen, storingen in het bedrijf c.q. bij leveranciers van RIZA., wanprestatie van leveranciers van RIZA., transportstoornissen, stakingen in en buiten de onderneming van RIZA., overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval begrepen in- en uitvoerverboden.
13.3 RIZA. is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, welke bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
13.4 Indien Koper RIZA. daartoe schriftelijk aanmaant is RIZA. gehouden zich binnen 14 dagen ten aanzien van haar keuze als genoemd in 14.1 uit te spreken.14. Intellectuele eigendom

14.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de goederen en/of de internetsite berusten bij RIZA., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en / of andere (intellectuele eigen doms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële kennis, methoden en concepten.
14.3 Het is Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RIZA., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van de goederen zelf.
14.4 Koper zal RIZA. vrijwaren voor aanspraken ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen van de door RIZA. geleverde goederen, van toepassing van de goederen op andere dan door RIZA. voorgeschreven wijze of van integratie van de goederen met een niet door RIZA. geleverde goederen.15. Gegevensbeheer

15.1 Indien u een bestelling plaatst bij RIZA., dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van RIZA. RIZA. houdt zich aan de nationale privacywetgeving en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
15.2 RIZA. respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een zorgvuldige behandeling en beveiliging van uw persoonlijke gegevens en hanteert daartoe de huidige gebruikelijke veiligheidsprocedures.
15.3 Koper is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door RIZA. aan te passen bij onjuistheden.
15.4 RIZA. zal naar aanleiding van een verzoek van Koper zijn gegevens uit de database verwijderen, mits Koper heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen.
15.5 RIZA. maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
15.6 Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door RIZA. inloggegevens zijn verstrekt, draagt Koper zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. Koper is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.
15.7 Het kan zijn dat u op de website van RIZA. hyperlinks naar andere websites van derden aantreft. RIZA. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers, de inhoud van deze websites van derden, noch voor het gebruik van cookies door deze derden.16. Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

16.1 Alle geschillen, ook wanneer een geschil door slechts één van de betrokken partijen als zodanig wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van RIZA., tenzij een andere rechter bevoegd is. Het staat RIZA. evenwel vrij om het geschil voor te leggen aan de bij wet bevoegde rechter.
16.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
16.3 Los van de in deze algemene voorwaarden vastgelegde bepalingen behoudt Koper de rechten die zij op grond van de wet in haar vestigingsland heeft.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen